Uzupełniające orzeczenie o kosztach

Uzupełniające orzeczenie o kosztach

Co zrobić w sytuacji, w której w postępowaniu karnym sąd „zapomniał” rozstrzygnąć o kosztach ?

Przede wszystkiej sytuację te należy odróżnić od tej, w której Sąd przyznał Wam koszty o błędnej wysokości, najczęściej za niskie, albowiem wówczas przysługuje nam zażalenie na takie rozstrzygnięcie o kosztach. Nie możemy jednak wnosić zażalenia od rozstrzygnięcia, którego nie ma.

I tutaj z pomocą przychodzi nam art. 626 §2 k.p.k., zgodnie z którym jeżeli w orzeczeniu kończącym postępowanie nie zamieszczono rozstrzygnięcia o kosztach, jak również gdy zachodzi konieczność dodatkowego ustalenia ich wysokości lub rozstrzygnięcia o kosztach postępowania wykonawczego, orzeczenie w tym przedmiocie wydaje odpowiednio sąd pierwszej instancji, sąd odwoławczy, a w zakresie dodatkowego ustalenia wysokości kosztów także referendarz sądowy właściwego sądu.

Zgodnie z poglądami doktryny, przewidziane w art. 626 § 2 KPK orzeczenie powinno nastąpić w tym trybie, jeżeli w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie, brak jest rozstrzygnięcia odnośnie ustalenia kosztów procesu oraz, gdy o kosztach rozstrzygnięto częściowo. Częściowe rozstrzygnięcie może mieć miejsce, gdy w orzeczeniu kończącym postępowanie na skutek przeoczenia nie rozstrzygnięto odnośnie do kosztów dotyczących wszystkich uczestników procesu, a także gdy o kosztach rozstrzygnięto określając zasady ich ponoszenia, nie określając ich konkretnej wysokości. Może też wystąpić sytuacja, w której po kwotowym ustaleniu kosztów w orzeczeniu kończącym postępowanie powstały nowe koszty. Komentowany przepis nie daje natomiast podstawy do korygowania orzeczenia w zakresie rozstrzygania o zasadach ponoszenia kosztów. Takie korygowanie może nastąpić jedynie w trybie postępowania odwoławczego.

Co ważne, orzekając w tym trybie sąd bądź referendarz sądowy właściwego sądu nie może zmieniać zasad uiszczenia kosztów, a więc przesądzania o obciążaniu nimi w całości lub w określonej części (zob. wyr. SA w Krakowie z 5.8.2010 r., II AKz 263/10).

Dodatkowo w odniesieniu do cytowanego wyżej przepisu należy przytoczyć stanowisko Sądu Najwyższego, zgodnie z którym  uzupełniające orzekanie w przedmiocie kosztów procesu jest obowiązkiem sądu, podlegającym realizacji w każdym czasie, czyli w trakcie postępowania wykonawczego, aż do upływu okresu przedawnienia do orzekania w tym przedmiocie (zob. post. SN z 6.11.1976 r., VI KRN 156/76; post. SN z 4.2.2015 r., V KK 342/14).

Jeżeli chodzi o formę takiego orzeczenia uzupełniającego to orzeczenia w trybie art. 626 §2 k.p.k. zapadają w postaci postanowień i wymagają uzasadnienia.

Podsumowując w sytuacji, w której Sąd „zapomniał” przyznać Wam (czy też Waszemu Klientowi) kosztów w postępowaniu karnym, koniecznym jest złożenie stosownego wniosku o wydanie orzeczenia uzupełniającego w przedmiocie kosztów, o którym mowa w art. 626 §2 k.p.k.

Autor:

Radca prawny, Partner

Bartłomiej Laburda

 

Treść niniejszego wpisu nie stanowi opinii lub informacji prawnej i nie może być podstawą do podejmowania decyzji z zakresu prawa czy obrotu gospodarczego. Zmienność prawa, kierunków orzecznictwa, czy też poglądów doktryny kształtujących się na ich gruncie powoduje, iż treść wpisu może wymagać modyfikacji lub uzupełnienia. Co więcej treść wpisu nie uwzględnia okoliczności i stanu faktycznego danej sprawy, które są decydujące dla zajęcia stanowiska w konkretnej sprawie i sformułowania wiążącej opinii prawnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *