Zmiany w JPK już obowiązują !

Zmiany w JPK już obowiązują !

Weszły w życie zmiany zasad przekazywania skarbówce Jednolitego Pliku Kontrolnego, czyli VAT-owskiej ewidencji.

Od 1 października 2020 r. czynni podatnicy VAT mają obowiązek przesyłania deklaracji VAT-7 i VAT-7K w formie nowego pliku JPK_VAT, który obejmie deklarację i ewidencję. Szczegółowy zakres danych, jakie ma zawierać ewidencja VAT oraz sposób wykazywania danych w ewidencji – przesyłanej w formie JPK_VAT – został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 roku w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 1988 ze zm.).

Od  1 października 2020 r. obowiązywać będą przepisy, które wprowadzą nowy plik JPK_VAT. Obowiązywać będą dwa warianty dla pliku JPK_VAT:

– JPK_V7M – przesyłany przez podatników, którzy rozliczają się miesięcznie i

JPK_V7K – przesyłany przez podatników, którzy rozliczają się kwartalnie.

Jednocześnie z nowym plikiem JPK_VAT niektóre transakcje muszą być oznaczone specjalnymi oznaczeniami literowymi.

Łącznie z nowym plikiem JPK_VAT powstał obowiązek oznaczania niektórych dowodów sprzedaży oraz dowodów nabycia specjalnymi oznaczeniami literowymi.

Wraz z wprowadzeniem nowego pliku JPK_VAT zlikwidowany został załącznik VAT-ZD, który do tej pory podatnicy załączali do  deklaracji VAT-7/VAT-7K, w przypadku korzystania z ulgi za złe długi. W zamian pojawiło się w nowym pliku JPK_VAT pole do zaznaczenia dla korzystających z tej ulgi.

Nowy plik JPK_VAT przesyłany będzie w dotychczasowych terminach przewidzianych dla składania deklaracji VAT-7/VAT-7K oraz przesyłania obecnych plików JPK-VAT.

Przepisy dotyczące nowego pliku JPK_VAT weszły w życie 1 października 2020 r., a więc pierwsze nowe pliki JPK_VAT będą musiały zostać przesłane za październik 2020 r

W nowej strukturze pliku JPK ustawodawca wyszczególnił 13 grup towarów i usług (określanych GTU), które sprzedawca zobowiązany będzie „oznaczyć” przy fakturze sprzedaży, jeżeli sprzedaż danego towaru/usługi będzie miała miejsce.

Należy podkreślić, iż wprowadzone przez ustawodawcę oznaczenia będą odnosiły się do transakcji dotyczących wyszczególnionych grup towarów i usług, począwszy od sprzedaży dokonywanych po 30 września 2020 r.

W wyniku wprowadzonych zmian, symbole GTU będą wskazywane bezpośrednio w plikach JPK. Do oznaczania transakcji zobowiązany będzie sprzedawca, zatem nabywca nie będzie miał takiego obowiązku, nawet gdy nabędzie towar bądź usługę znajdującą się wśród 13 wyszczególnionych przez Ministerstwo Finansów. Tym samym oznaczenie kodu grup towarowych na fakturach będzie polegało na wskazaniu cyfry „1” w nowej strukturze JPK przy danym GTU do faktury, która dokumentuje sprzedaż określonego towaru lub usługi. Jeśli faktura nie będzie dokumentowała sprzedaży jednej z 13 grup towarów i usług, pole pozostawia się puste. Tym samym nie wyodrębnia się kwot poszczególnych towarów/usług, a jedynie oznaczenie wystąpienia danego GTU.

Tak jak wskazano powyżej, obowiązek oznaczania GTU dotyczy pliku JPK. Ustawodawca nie wprowadził zatem obowiązku oznaczania towarów i usług na fakturach sprzedaży i wystawianych do nich dokumentów magazynowych. Wobec tego, o tym, czy na fakturach sprzedaży pojawią się oznaczenia GTU, decyduje więc sprzedawca, który może wprowadzić symbole np. w opisie do faktury, celem poprawnego ich oznaczenia w przesłanym do Ministerstwa Finansów pliku JPK.

Autor:

Radca prawny, Partner

Tomasz Młynarczyk

Treść niniejszego wpisu nie stanowi opinii lub informacji prawnej i nie może być podstawą do podejmowania decyzji z zakresu prawa czy obrotu gospodarczego. Zmienność prawa, kierunków orzecznictwa, czy też poglądów doktryny kształtujących się na ich gruncie powoduje, iż treść wpisu może wymagać modyfikacji lub uzupełnienia. Co więcej treść wpisu nie uwzględnia okoliczności i stanu faktycznego danej sprawy, które są decydujące dla zajęcia stanowiska w konkretnej sprawie i sformułowania wiążącej opinii prawnej.