ZAKRES USŁUG

Zakres Usług

Prawo Spółek Handlowych

Oferujemy pomoc prawną w zakresie:

 • tworzenia i rejestracji spółek, oddziałów, przedstawicielstw oraz reprezentowania tych podmiotów w
  postępowaniach rejestrowych
 • bieżącej obsługi korporacyjnej na wszystkich etapach funkcjonowania podmiotu
 • sporządzania i opiniowania wewnętrznych aktów prawnych spółek
 • obsługi prawnej organów spółek kapitałowych
 • reprezentowania wspólników i akcjonariuszy podczas zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń
 • kompleksowego opracowania i analizy umów
 • likwidacji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

Prawo Karne i Karnoskarbowe

Oferujemy pomoc prawną m.in.  w zakresie:

 • obrony w sprawach karnych na wszystkich etapach postępowania karnego oraz karno-skarbowego, ze szczególnym
  uwzględnieniem spraw o przestępstwa gospodarcze oraz spraw tzw. white – collar crimes
 • udziału w przesłuchaniach i innych czynnościach dotyczących Klienta przed organami ścigania w toku postępowania
  przygotowawczego
 • sporządzania pism procesowych w postępowaniu przygotowawczym, w tym zażaleń i wniosków dotyczących stosowanych
  środków zapobiegawczych, wniosków dowodowych i innych
 • udziału w posiedzeniach aresztowych oraz posiedzeniach dotyczących innych środków zapobiegawczych
 • obrony osób oskarżonych w postępowaniu przed sądem, sporządzania niezbędnych pism procesowych, środków
  zaskarżenia (zażalenia, apelacje, kasacje, wnioski o wznowienie postępowania karnego)
 • reprezentacji osób poszkodowanych w sprawach o zadośćuczynienie i odszkodowanie za oczywiście niesłuszne
  pozbawienie wolności i tymczasowe aresztowanie
 • obrony Klienta w postępowaniu wykonawczym, w szczególności w postępowaniu o odroczenie wykonania kary
  pozbawienia wolności, udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia, udzielenie przerwy w odbywaniu kary
  pozbawienia wolności, rozłożenie na raty lub umorzenie kary grzywny
 • reprezentacji pokrzywdzonych w postępowaniu przygotowawczym oraz w postępowaniu przed sądem
 • reprezentacji oskarżycieli prywatnych w sprawach z oskarżenia prywatnego

Prawo Pracy

Oferujemy pomoc prawną w zakresie:

 • przygotowania dokumentacji prawno – pracowniczej, w tym umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie
  konkurencji, umów o zachowaniu poufności
 • rzygotowania dokumentacji związanej z rozwiązaniem stosunku pracy
 • zbiorowych stosunków pracy, układów zbiorowych i innych porozumień pomiędzy pracodawcami a reprezentacją
  pracowników
 • sporów zbiorowych oraz negocjacji ze związkami zawodowymi
 • procesów zwolnień grupowych
 • analizy i opracowania wewnętrznych aktów prawnych pracodawcy, takich jak np. regulaminy pracy i wynagradzania,
  zasady etyki, zasady compliance i polityki firmowe
 • organizacji i rozliczania czasu pracy, pracy w godzinach nadliczbowych
 • reprezentacji procesowej przed sądami pracy wszystkich instancji

Prawo Sportowe

Oferujemy pomoc prawną w zakresie:

 • opracowania i analizy umów oraz kontraktów pomiędzy klubami sportowymi a zawodnikami, trenerami, działaczami
  sportowymi, sponsorami, agentami i pośrednikami
 • analizy przepisów krajowych i międzynarodowych związków i organizacji sportowych, w tym PZPN, FIFA, UEFA
 • tworzenia optymalnych rozwiązań finansowych i podatkowych dla zawodników i klubów sportowych
 • opracowania i analizy wewnętrznych regulacji klubów sportowych, takich jak np. regulaminy premiowania,
  regulaminy dyscyplinarne
 • przygotowania i przeprowadzenia transferów zawodników
 • sporządzania opinii prawnych z zakresu prawa sportowego
 • reprezentowania klubów i zawodników w postępowaniach sądowych i arbitrażowych

Spory Frankowe

Oferujemy pomoc prawną dla „Frankowiczów” w zakresie:

 • analizy umów kredytowych zawartych przez Klientów
 • identyfikacji niedozwolonych klauzul wprowadzonych przez Bank do umów kredytowych
 • analizy roszczeń przysługujących Klientowi w stosunku do Banku w związku z kredytem frankowym: nieważność umowy
  lub „odfrankowienie” umowy
 • wyliczenia wysokości kwoty przysługującej do zwrotu Klientowi w przypadku nieważności umowy kredytu frankowego
  lub w przypadku „odfrankowienia” kredytu
 • prowadzenia wszelkiej korespondencji przedsądowej z Bankiem
 • reprezentowania Klienta w sporze sądowym z Bankiem przed sądami wszystkich instancji

Prawo Przewozowe i Transportowe

Oferujemy pomoc prawną w zakresie:

 • opracowywania struktur realizacji inwestycji, w tym projektów dotyczących zakupu środków transportu, z
  uwzględnieniem kwestii finansowania projektów
 • przygotowywania specjalistycznych analiz prawnych związanych z prowadzeniem działalności w sektorze
  transportowym i przewozowym
 • modelowania i wdrażania projektów związanych ze świadczeniem usług publicznych, w tym opracowywanie i
  negocjowanie umów o świadczenie usług publicznych
 • doradztwa w kwestiach regulacyjnych i umów międzynarodowych
 • uczestnictwa w fuzjach i przejęciach w sektorze
 • prowadzenia spraw spornych związanych z działalnością transportową i przewozową

Spory Sądowe

Oferujemy pomoc prawną w zakresie prowadzenia m.in.:

 • postępowań cywilnych przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym
 • postępowań sądowo-administracyjnych przed sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • postępowań arbitrażowych
 • postępowań przed organami jurysdykcyjnymi i dyscyplinarnymi związków sportowych w tym PZPN, FIFA i UEFA
 • postępowań karnych, karno-skarbowych i egzekucyjnych
 • negocjacji na etapie przedsądowym i przedprocesowym

Prawo Rodzinne

Oferujemy pomoc prawną w zakresie doradztwa i prowadzenia spraw m.in. o:

 • rozwód i separację
 • alimenty, ich ustalenie, zmianę, ustanie obowiązku alimentacyjnego
 • opiekę nad dziećmi, władzę rodzicielską
 • ustalenie bądź zaprzeczenie rodzicielstwa
 • przysposobienie
 • uregulowanie kontaktów z dziećmi i sposób ich wykonywania
 • zezwolenie na wstąpienie w związek małżeński
 • zezwolenie na dokonanie istotnej czynności związanej z potrzebami dziecka

Prawo Administracyjne

Oferujemy pomoc prawną m.in. w zakresie:

 • sporządzania opinii prawnych w sprawach z zakresu prawa administracyjnego materialnego i procedury
  administracyjnej oraz postępowania egzekucyjnego w administracji
 • dokonywania wymaganych przepisami prawa zgłoszeń i zawiadomień
 • występowania w imieniu Klienta o wydanie zaświadczeń, koncesji i pozwoleń niezbędnych do prowadzenia
  działalności gospodarczej
 • sporządzania skarg i odwołań od decyzji administracyjnych oraz reprezentację w toku postpowań i w postępowaniu
  odwoławczym
 • reprezentacji stron w toku postępowania administracyjnego, w tym sporządzania wniosków w celu wszczęcia
  postępowania administracyjnego oraz wszelkich wniosków i stanowisk stron w toku postępowania
 • świadczenie kompleksowej obsługi prawnej  na rzecz jednostek samorządu terytorialnego
 • świadczenie kompleksowej obsługi prawnej z zakresu prawa zamówień publicznych, zarówno w zakresie przygotowania
  postępowania i wszelkiej dokumentacji przetargowej, doradztwa w trakcie trwania postępowania o udzielenie
  zamówienia, jak również reprezentowania stron w postępowaniach przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym i Krajową
  Izbą Odwoławczą.