Krótsze kontrakty piłkarzy

Krótsze kontrakty piłkarzy

Uchwałą Komisji ds. Nagłych Polskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 29 czerwca 2021 roku zmianie uległy przepisy prawa związkowego PZPN regulujące sytuację prawną zawodników tj.  Uchwała nr III/54 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej – Minimalne Wymagania dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej oraz  Uchwała nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej.

Jedną z najbardziej istotnych zmian wprowadzonych przez Komisję ds. Nagłych PZPN jest zmiana okresu obowiązywania kontraktu zawodnika.

Dotychczasowe przepisy prawa związkowego PZPN przewidywały obowiązek zawierania kontraktów na okres do dnia 30 czerwca, bez względu na to kiedy następował faktyczny koniec rozgrywek i bez względu na to kiedy dana drużyna rozgrywała ostatni mecz w danym sezonie.

W wyniku wyżej wspomnianej zmiany, §10 ust.1 Uchwały VIII/124 otrzymał następujące brzmienie:

1. Zawodnik profesjonalny powinien posiadać kontrakt z klubem zawarty na czas określony nie krótszy niż do zakończenia sezonu rozgrywkowego, przy czym strony mogą uzgodnić, że kontrakt obowiązuje do dnia następującego po dniu ostatniego meczu sezonu rozgrywkowego lub zakończenia miesiąca, w którym odbył się ostatni mecz sezonu rozgrywkowego i nie dłuższy niż 5 lat. Jeden z egzemplarzy kontraktu, o której mowa powyżej, musi być złożony we właściwym organie, prowadzącym dane rozgrywki, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Pomimo nawet nie zawarcia kontraktu, o którym mowa powyżej, zawodnik jest uznawany za zawodnika profesjonalnego, jeżeli otrzymuje jakiekolwiek świadczenie, oprócz świadczeń określonych § 7 niniejszej Uchwały. Do momentu przedstawienia przeciwnego dowodu przyjmuje się, że każdy zawodnik występujący w zespole III ligi lub wyższej klasie rozgrywkowej, jest zawodnikiem profesjonalnym.

Analogiczna zmiana została wprowadzona w Uchwale III/54, w której nowe brzmienie otrzymał art.6 ust.2 lit.a:

2.Pod rygorem nieważności Kontrakt musi zawierać: a. datę rozpoczęcia (dzień/miesiąc/rok), jak również datę zakończenia (dzień/miesiąc/rok) Kontraktu, przy czym Kontrakt nie może zostać zawarty na okres krótszy niż do dnia zakończenia Sezonu rozgrywkowego, przy czym Strony mogą uzgodnić, że Kontrakt obowiązuje do dnia następującego po dniu ostatniego meczu Sezonu rozgrywkowego lub zakończenia miesiąca, w którym odbył się ostatni mecz Sezonu rozgrywkowego i nie dłuższy niż 5 lat, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszej Uchwały dotyczących okresu obowiązywania Kontraktu zawieranego z Klubem pozyskującym Zawodnika w przypadku transferu czasowego oraz maksymalnego okresu obowiązywania Kontraktu U18;

Tym samym w aktualnym stanie prawnym, kontrakt może zostać zawarty do dnia następującego po ostatnim mecze w sezonie lub do końca miesiąca, w którym został rozegrany ostatni mecz.

Przenosząc powyższe przepisy na grunt naszej rodzimej Ekstraklasy, kontrakty dotyczące trwającego właśnie sezonu mogą być zawierane na okres do dnia 31 maja 2022 roku lub do dnia 23 maja 2022 roku (ostania kolejka Ekstraklasy zaplanowana jest na 22 maja).

Jest to z pewnością korzystne rozwiązanie dla klubów, które nie muszą płacić zawodnikom za okres, w którym nie są rozgrywane żadne mecze (czerwiec) i w takcie którego jest najczęściej przerwa w treningach. Oczywiście przepis ten znajdzie zastosowanie pewnie w głównej mierze do zawodników, którzy zawierają kontrakty na okres 1 roku, albo też są wypożyczani do klubów i po ostatnim meczu sezonu wracają do swoich macierzystych drużyn.

Niezależnie od powyższego należy zwrócić uwagę na jedna dosyć istotną kwestię, która być może umknęła uchwałodawcy w procesie wprowadzania powyższych zmian (a może nie umknęła
i założono, że kluby zawierające kontrakt na krótszy okres muszą się liczyć z taką możliwością). Otóż zgodnie z art. 4 ust.2  lit. b Uchwały III/54: Zawodnik może zawrzeć kontrakt z nowym klubem jeżeli jego dotychczasowy kontrakt wygaśnie w ciągu 6 miesięcy. Tym samym Zawodnik, którego kontrakt obowiązuje do 31 maja, może zawrzeć kontrakt z nowym klubem już 1 grudnia, a nie tak jak dotychczas 1 stycznia (przy kontrakcie obowiązującym do 30 czerwca).

Z oceną wprowadzonej zmiany należy oczywiście się wstrzymać. Jak to zwykle bywa,  dopiero upływ czasu i praktyka stosowania powyższego przepisu, która się ukształtuje pozwoli na ocenę powyższej nowelizacji przepisów, niemniej jednak same założenia i intencje uchwałodawcy należy ocenić pozytywnie.

Autor:

Bartłomiej Laburda

Radca prawny, Partner

Treść niniejszego wpisu nie stanowi opinii lub informacji prawnej i nie może być podstawą do podejmowania decyzji z zakresu prawa czy obrotu gospodarczego. Zmienność prawa, kierunków orzecznictwa, czy też poglądów doktryny kształtujących się na ich gruncie powoduje, iż treść wpisu może wymagać modyfikacji lub uzupełnienia. Co więcej treść wpisu nie uwzględnia okoliczności i stanu faktycznego danej sprawy, które są decydujące dla zajęcia stanowiska w konkretnej sprawie i sformułowania wiążącej opinii prawnej