Jaka opłata od pozwu frankowego ?

Jaka opłata od pozwu frankowego ?

Bardzo często wysokość opłaty sądowej niezbędnej do zainicjowania postępowania sądowego stanowi przeszkodę dla wielu osób przed podjęciem  decyzji o skierowaniu sprawy do sądu.

Najczęściej opłata od pozwu o zapłatę wynosi 5% wartości dochodzonego przez stronę roszczenia.

Ta opłata, plus dodatkowe koszty i wydatki, które z pewnością pojawią się w trakcie procesu powodują, że osoby mimo tego, że mają realne roszczenie w obawie przed wysokimi kosztami rezygnują ze skierowania sprawy do sądu.

Na szczęście dla osób, które zawarły umowy o kredyt frankowy, do ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych dodany został art. 13a,  zgodnie z którym:

 W sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych od strony będącej konsumentem lub osobą fizyczną prowadzącą gospodarstwo rodzinne przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej ponad 20 000 złotych pobiera się opłatę stałą w kwocie 1000 złotych.

W związku z powyższym bez względu na wysokość roszczenia „frankowicza” w sytuacji w której będzie chciał skierować roszczenie przeciwko bankowi do Sądu, bez względu na wartość tego roszczenia zapłaci opłatę sądową od pozwu w wysokości 1000 zł.

Jest to istotna różnica z punktu widzenia osób, które zamierzają pozwać banki, albowiem przy założeniu, że „frankowicz” ma roszczenie do banku o wartości 100.000,00 zł zamiast opłaty od pozwu w wysokości 5% wartości sporu czyli 5000 zł, zapłaci tylko 1000 zł.

Autor:

Radca prawny, Partner

Bartłomiej Laburda

 

Treść niniejszego wpisu nie stanowi opinii lub informacji prawnej i nie może być podstawą do podejmowania decyzji z zakresu prawa czy obrotu gospodarczego. Zmienność prawa, kierunków orzecznictwa, czy też poglądów doktryny kształtujących się na ich gruncie powoduje, iż treść wpisu może wymagać modyfikacji lub uzupełnienia. Co więcej treść wpisu nie uwzględnia okoliczności i stanu faktycznego danej sprawy, które są decydujące dla zajęcia stanowiska w konkretnej sprawie i sformułowania wiążącej opinii prawnej.

Opłata od zażalenia na postanowienie o zabezpieczeniu

Opłata od zażalenia na postanowienie o zabezpieczeniu

Kwestia wysokości opłaty od zażalenia na postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia może budzić dosyć często pewne wątpliwości u strony postępowania sądowego, która jest zobowiązana do uiszczenia takiej opłaty.

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż zgodnie z ogólnymi zasadami wnoszenia opłat od zażalenia, uregulowanymi w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, opłata sądowa od zażalenia wynosi piątą część opłaty , chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.  Brak jest przepisu szczególnego, który  regulowałby  wysokość opłaty od zażalenia na postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia.

Ponadto należy podkreślić, iż przepisy nie precyzują także, od jakiej opłaty  należy ustalać wysokość wpisu od zażalenia na postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia.

Jeżeli chodzi o opłaty w postępowania zabezpieczającym to w ustawie o kosztach mamy dwa przepisy: pierwszy z nich (art. 68) dotyczy opłaty od zabezpieczenia roszczenia niemajątkowego, drugi (art. 69) opłaty od wniosku o udzielenie zabezpieczenia majątkowego. Zgodnie z art. 69 pkt 1, opłatę stałą w kwocie 100 zł pobiera się od wniosku o udzielenie zabezpieczenia roszczenia majątkowego, chyba że wniosek został zgłoszony w piśmie rozpoczynającym postępowanie; ten ostatni nie podlega bowiem opłacie z mocy ustawy (art. 95 pkt 1 KSCU).

Należy przyjąć, że podstawę tę stanowi art. 69 KSCU. Propozycja alternatywna, aby za tę podstawę przyjmować wartość przedmiotu sporu i wyliczać piątą część opłaty stosunkowej nie może zostać uwzględniona. Wedle ogólnej zasady procesowej, opłatę pobiera się od przedmiotu zaskarżenia, a nie od przedmiotu dochodzonego roszczenia. Skoro zatem zaskarżenie zażaleniem dotyczy odmowy udzielenia zabezpieczenia majątkowego, to o wysokości opłaty rozstrzyga ten przedmiot zażalenia, a nie przedmiot całej sprawy. Wobec powyższego piątą część opłaty należnej od zażalenia, będącego przedmiotem niniejszej sprawy, trzeba liczyć od przewidzianej w art. 69 pkt 1 opłaty stałej od wniosku o zabezpieczenie, wynoszącej 100 zł. Nie ma bowiem znaczenia okoliczność, iż od zawartego w pozwie wniosku o zabezpieczenie, na skutek zwolnienia ustawowego, nie pobiera się żadnej opłaty.

Zgodnie z jednolitym orzecznictwem Sądu Najwyższego od zażalenia na postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia majątkowego oraz od postanowienia oddalającego wniosek o udzielenie takiego roszczenia zawarty w piśmie rozpoczynającym postępowanie pobiera się piątą część opłaty obliczanej jednak od opłaty od wniosku o udzielenie zabezpieczenia, a nie od opłaty od pisma wszczynającego postępowanie w sprawie.

Ponieważ wniosek o udzielenie zabezpieczenia podlega opłacie stałej w kwocie 100 zł (obecnie art. 68 pkt 1, poprzednio art. 69 KSCU), od zażalenia na postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia pieniężnego pobiera się opłatę stałą w kwocie 30 zł, także wtedy, gdy wniosek o zabezpieczenie zawarty jest w piśmie rozpoczynającym postępowanie (zob. uchw. SN z 16.3.2007 r., III CZP 4/07, OSNC 2008, Nr 2, poz. 18; uchw. SN z 19.4.2007 r., III CZP 14/07, OSNC 2008, Nr 6, poz. 57).

Autor:

Bartłomiej Laburda

Radca prawny, Partner

Treść niniejszego wpisu nie stanowi opinii lub informacji prawnej i nie może być podstawą do podejmowania decyzji z zakresu prawa czy obrotu gospodarczego. Zmienność prawa, kierunków orzecznictwa, czy też poglądów doktryny kształtujących się na ich gruncie powoduje, iż treść wpisu może wymagać modyfikacji lub uzupełnienia. Co więcej treść wpisu nie uwzględnia okoliczności i stanu faktycznego danej sprawy, które są decydujące dla zajęcia stanowiska w konkretnej sprawie i sformułowania wiążącej opinii prawnej