ZAKRES USŁUG

Zakres Usług

Prawo Spółek Handlowych

Oferujemy pomoc prawną w zakresie:

• tworzenia i rejestracji spółek, oddziałów, przedstawicielstw oraz reprezentowania tych podmiotów w postępowaniach rejestrowych
• bieżącej obsługi korporacyjnej na wszystkich etapach funkcjonowania podmiotu
• sporządzania i opiniowania wewnętrznych aktów prawnych spółek
• obsługi prawnej organów spółek kapitałowych
• reprezentowania wspólników i akcjonariuszy podczas zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń
• kompleksowego opracowania i analizy umów
• likwidacji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

Prawo Karne i Karnoskarbowe

Oferujemy pomoc prawną m.in.  w zakresie:

• obrony w sprawach karnych na wszystkich etapach postępowania karnego oraz karno-skarbowego, ze szczególnym uwzględnieniem spraw o przestępstwa gospodarcze oraz spraw tzw. white – collar crimes
• udziału w przesłuchaniach i innych czynnościach dotyczących Klienta przed organami ścigania w toku postępowania przygotowawczego
• sporządzania pism procesowych w postępowaniu przygotowawczym, w tym zażaleń i wniosków dotyczących stosowanych środków zapobiegawczych, wniosków dowodowych i innych
• udziału w posiedzeniach aresztowych oraz posiedzeniach dotyczących innych środków zapobiegawczych
• obrony osób oskarżonych w postępowaniu przed sądem, sporządzania niezbędnych pism procesowych, środków zaskarżenia (zażalenia, apelacje, kasacje, wnioski o wznowienie postępowania karnego)
• reprezentacji osób poszkodowanych w sprawach o zadośćuczynienie i odszkodowanie za oczywiście niesłuszne pozbawienie wolności i tymczasowe aresztowanie
• obrony Klienta w postępowaniu wykonawczym, w szczególności w postępowaniu o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia, udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności, rozłożenie na raty lub umorzenie kary grzywny
• reprezentacji pokrzywdzonych w postępowaniu przygotowawczym oraz w postępowaniu przed sądem
• reprezentacji oskarżycieli prywatnych w sprawach z oskarżenia prywatnego

Prawo Pracy

Oferujemy pomoc prawną w zakresie:

• przygotowania dokumentacji prawno – pracowniczej, w tym umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji, umów o zachowaniu poufności
• przygotowania dokumentacji związanej z rozwiązaniem stosunku pracy
• zbiorowych stosunków pracy, układów zbiorowych i innych porozumień pomiędzy pracodawcami a reprezentacją pracowników
• sporów zbiorowych oraz negocjacji ze związkami zawodowymi
• procesów zwolnień grupowych
• analizy i opracowania wewnętrznych aktów prawnych pracodawcy, takich jak np. regulaminy pracy i wynagradzania, zasady etyki, zasady compliance i polityki firmowe
• organizacji i rozliczania czasu pracy, pracy w godzinach nadliczbowych
• reprezentacji procesowej przed sądami pracy wszystkich instancji

Prawo Sportowe

Oferujemy pomoc prawną w zakresie:

• opracowania i analizy umów oraz kontraktów pomiędzy klubami sportowymi a zawodnikami, trenerami, działaczami sportowymi, sponsorami, agentami i pośrednikami
• analizy przepisów krajowych i międzynarodowych związków i organizacji sportowych, w tym PZPN, FIFA, UEFA
• tworzenia optymalnych rozwiązań finansowych i podatkowych dla zawodników i klubów sportowych
• opracowania i analizy wewnętrznych regulacji klubów sportowych, takich jak np. regulaminy premiowania, regulaminy dyscyplinarne
• przygotowania i przeprowadzenia transferów zawodników
• sporządzania opinii prawnych z zakresu prawa sportowego
• reprezentowania klubów i zawodników w postępowaniach sądowych i arbitrażowych

Prawo Zamówień Publicznych i Ochrona Środowiska

Oferujemy pomoc prawną w zakresie:

• wyboru optymalnego trybu postępowania o udzielenie zamówienia
• przygotowywania treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
• bieżącego doradztwa w toku postępowania i po jego zakończeniu
• przygotowywania i opiniowania umów w sprawie zamówienia publicznego
• tworzenia projektów dokumentów wymaganych przez zamawiających od wykonawców
• organizacji i weryfikacji dokumentacji przetargowej
• przygotowywania odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej, pism przystępującego oraz skarg do sądu
• reprezentacji przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi
• sporządzania i opiniowania projektów dokumentów z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami (umowy, regulaminy, uchwały)
• analizy i opiniowania wybranych regulacji polskiego, unijnego i międzynarodowego prawa ochrony środowiska oraz prawa o odpadach
• prowadzenia postępowania przed organami ochrony środowiska oraz sądami administracyjnymi

Prawo Przewozowe i Transportowe

Oferujemy pomoc prawną w zakresie:

• opracowywania struktur realizacji inwestycji, w tym projektów dotyczących zakupu środków transportu, z uwzględnieniem kwestii finansowania projektów
• przygotowywania specjalistycznych analiz prawnych związanych z prowadzeniem działalności w sektorze transportowym i przewozowym
• modelowania i wdrażania projektów związanych ze świadczeniem usług publicznych, w tym opracowywanie i negocjowanie umów o świadczenie usług publicznych
• doradztwa w kwestiach regulacyjnych i umów międzynarodowych
• uczestnictwa w fuzjach i przejęciach w sektorze
• prowadzenia spraw spornych związanych z działalnością transportową i przewozową

Spory Sądowe

Oferujemy pomoc prawną w zakresie prowadzenia m.in.:

• postępowań cywilnych przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym
• postępowań sądowo-administracyjnych przed sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym
• postępowań arbitrażowych
• postępowań przed organami jurysdykcyjnymi i dyscyplinarnymi związków sportowych w tym PZPN, FIFA i UEFA
• postępowań karnych, karno-skarbowych i egzekucyjnych
• negocjacji na etapie przedsądowym i przedprocesowym

Prawo Rodzinne

Oferujemy pomoc prawną w zakresie doradztwa i prowadzenia spraw m.in. o:

• rozwód i separację
• alimenty, ich ustalenie, zmianę, ustanie obowiązku alimentacyjnego
• opiekę nad dziećmi, władzę rodzicielską
• ustalenie bądź zaprzeczenie rodzicielstwa
• przysposobienie
• uregulowanie kontaktów z dziećmi i sposób ich wykonywania
• zezwolenie na wstąpienie w związek małżeński
• zezwolenie na dokonanie istotnej czynności związanej z potrzebami dziecka

Prawo Administracyjne

Oferujemy pomoc prawną m.in. w zakresie:

• sporządzania opinii prawnych w sprawach z zakresu prawa administracyjnego materialnego i procedury administracyjnej oraz postępowania egzekucyjnego w administracji • dokonywania wymaganych przepisami prawa zgłoszeń i zawiadomień
• występowania w imieniu Klienta o wydanie zaświadczeń, koncesji i pozwoleń niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej
• sporządzania skarg i odwołań od decyzji administracyjnych oraz reprezentację w toku postpowań i w postępowaniu odwoławczym
• reprezentacji stron w toku postępowania administracyjnego, w tym sporządzania wniosków w celu wszczęcia postępowania administracyjnego oraz wszelkich wniosków i stanowisk stron w toku postępowania